Pravila nagradne igre:

PRAVILNIK ZA NAGRADNO IGRO NA FACEBOOK STRAN GORICANKA
Goričankino obdarovavnje
 
Objavljamo splošne pogoje in način sodelovanja v nagradni igri, ki jo pripravljamo na naši
Facebook strani (Goričankino obdarovanje) v času božično-novoletnih praznikov 2021.
Nagradna igra traja od 25. 12. 2021 - 1. 1. 2022.

 
1. Splošne določbe
Organizator nagradne igre »Goričankino obdarovanje« (v nadaljevanju
nagradna igra) je podjetje Goričanka Kalamar, d.o.o.; Trdkova 54, 9263 Kuzma,
spletna stran: https://www.goricanka-trgovina.si (v nadaljevanju organizator).
 
Nagradna igra poteka od dne 25. 12. 2021 do dne 1. 1. 2022 do 21:30 ure. Nagradna igra poteka v
družbenem omrežju Facebook, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto,
CA, 94304, USA, oz. njene podružnice ("družba Facebook Inc.") ni njen pokrovitelj, niti ni na
izvajanje nagradne igre na kakršenkoli način povezana z družbo Facebook Inc.
 
Namen nagradne igre je obveščanje širše javnosti o vzpostavljeni spletni trgovini z lokalnimi produkti na spletni strani
www.goricanka-trgovina.si. Pojem "udeležencev" v vseh sklonih in številih v
okviru  teh  Pogojev  pomeni  uporabnika  Facebooka,  ki  je  na  spletno objavo Goričankino obdarovanje kliknil
na gumb "Všeč mi je" ali uporabil možnost komentarja ali je objavo delil;
v komentar pa zapiše želje za leto 2022.


2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook, ki kumulativno
izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so kliknili na objavo na facebook strani Goricanka na naslovu
https://www.facebook.com/Goricanka
- so starejši od 18 let,
- so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in
- sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook.
Zaposleni in zaposleni kot študentje  organizatorja igre ne smejo sodelovati v nagradni igri. Pravna
oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni  igri
udeleženec seznanjen in se strinja s pravilnikom nagradne igre.
V kolikor bi se ob podelitvi nagrade izkazalo, da je nagrajenec oseba, ki po tem pravilniku ne sme
sodelovati v nagradni igri, se nagrada taki osebi ne podeli temveč se žrebanje ponovi tolikokrat,
dokler ni izžrebana oseba, ki ima pravico sodelovanja v nagradni igri.
 
3. Način sodelovanja
Uporabnik Facebooka, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora organizatorju dovoliti dostop do
svojih  Facebook  osebnih  podatkov  (ime,  priimek,  e-naslov,  poštni naslov,  spol)  ter  v  poteka
nagradne  igre  storil  naslednje:  napiše komentar pod objavo pod naslovom "Goričankino obdarovanje" .
Nagrada:  8 izžrebancev  bo  prejelo  pripravljen  paket  lokalnih produktov ter produkov iz prodajnega asortimana
organizatorja na vseh prodajnih mestih.
V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje večkrat.
Nagradna igra deluje po principu naključja - naključni zmagovalec po izboru programa Comment
picker. Pogoji za izbor so navedeni zgoraj.
Žrebanje se izvede vsak dan od 25. 12. 2021 do 1. 1. 2022 ob 21:00. V žrebu bodo upoštevani vsi sodelujoči, ki bodo do te ure

sodelovali v nagradni igri s komentarjem, kot je navedeno. Žreb bo opravljen s pomočjo programa 

https://commentpicker.com/random-name-picker.php. bo objavljeno vsak dan pod objavo nagradne igre za tisti dan.
Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji
sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.
 
4. Nagrade in prevzem nagrade
Organizator  bo  podelil  nagrado.  Nagrajenec bo o nagradi obveščen iz objave na časovnici
Facebook strani Goricanka. Nagrajenec bo moral organizatorju v roku 3 dni od objave posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na
Facebook  strani  Goricanka.  Nagrado  bo  organizator  nagrajencu izročil na enem od prodajnih mest v dogovoru z nagrajencem.
Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je
organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo
tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad,
če:
- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da
postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnem mestu
https://www.facebook.com/Goricanka.  Izžrebanec  lahko  odkloni  prevzem  nagrade.  Če
izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v
razmerju do izžrebancev  prost  vseh  obveznosti  po  tej  nagradni  igri.  Hkrati  organizator  pridobi
pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.
Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini.

Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.
 
5. Odgovornosti organizatorja
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
-       nedelovanje Facebook strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
-       nedelovanje Facebook strani, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada
električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
-       kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
-       kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.
 
6. Plačilo dohodnine
Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o
dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za
račun nagrajenca po stopnji 25  %.  Vsi  ostali  stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo
dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.
 
7. Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook
pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook profilu,
ime  in  priimek,  e-naslov,  ipd.).  Organizator  zagotavlja  varstvo  osebnih  podatkov  nagrajencev  v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). S sodelovanjem
v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do
zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev. Organizator se zavezuje, da
drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je  to  potrebno  zaradi
izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih
podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja
in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni
igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi
osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora
podati zahtevek na elektronski naslov: pr@nijz.si.
 
8. Končne določbe
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si
pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali
vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator
udeležence  obveščal  z  objavami  na  Facebook  strani  https://www.facebook.com/Goricanka.
Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro  lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov:
kalamar@goricanka.si. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno  stvarno pristojno
sodišče v Murski Soboti.
 
Trdkova dne 24. 12. 2021